Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021

Zarząd SFD S.A. („Spółka”, ”Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 24 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 5 w sprawie podziału zysku za rok 2021 („Uchwała 5”) oraz uchwałę nr 6 w sprawie wypłaty dywidendy („Uchwała 6”).

Na mocy Uchwały 5, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2021 (tj. za okres 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) w wysokości 11.022.744,34 zł podzielić w następujący sposób:

1)kwotę 4.404.491,00 zł, tj. 0,10 zł dywidendy przypadającej na jedną akcję na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki SFD S.A., w tym:

a)wypłaconą Akcjonariuszom w dniu 30 grudnia 2021 roku zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za 2021 rok w łącznej kwocie 1.761.796,40 zł, tj. 0,04 zł dywidendy przypadającej na jedną akcję;

b)pozostałą część dywidendy, która zostanie wypłacona przez Spółkę w łącznej kwocie 2.642.694,60 zł, tj. 0,06 zł dywidendy przypadającej na jedną akcję;

2) kwotę 6.618.253,34 zł na zwiększenie kapitału zapasowego.

Na mocy Uchwały 6, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło:

1) dzień 1 lipca 2022 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy

2) dzień 8 lipca 2022 roku jako dzień wypłaty dywidendy