Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020

Zarząd SFD S.A. („Spółka”, ”Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 29 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 5 w sprawie podziału zysku za rok 2020 („Uchwała 5”) oraz uchwałę nr 6 w sprawie wypłaty dywidendy („Uchwała 6”)
Na mocy Uchwały 5, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2020 (tj. za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.) w wysokości 11.539.180,12 zł podzielić w następujący sposób:
1)kwotę 4.219.091,00 zł, tj. 0,10 zł dywidendy przypadającej na jedną akcję na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki SFD S.A., w tym:
a)wypłaconą Akcjonariuszom w dniu 31 grudnia 2020 roku zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za 2020 rok w łącznej kwocie 1.687.636,40 zł, tj. 0,04 zł dywidendy przypadającej na jedną akcję;
b)pozostałą część dywidendy, która zostanie wypłacona przez Spółkę w łącznej kwocie 2.531.454,60 zł, tj. 0,06 zł dywidendy przypadającej na jedną akcję;
2) kwotę 7.320.089,12 zł na pokrycie straty z lat poprzednich oraz na zwiększenie kapitału zapasowego.

Na mocy Uchwały 6, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło:
1)dzień 7 lipca 2021 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy
2)dzień 15 lipca 2021 roku jako dzień wypłaty dywidendy