Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019

Zarząd SFD S.A. („Spółka”, ”Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 24 sierpnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 9 w sprawie wypłaty dywidendy („Uchwała”).
Na mocy Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:
1. postanowiło przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 421.909,10 zł (słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięć złotych dziesięć groszy) – na wypłatę dywidendy.
2. ustaliło kwotę dywidendy na 0,01 zł (jeden grosz) na jedną akcję z łącznej liczby 42.190.910 (czterdzieści dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy.
3. ustaliło dzień 31 sierpnia 2020 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy.
4. ustaliło dzień 14 września 2020 roku jako dzień wypłaty dywidendy.