Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD SA w sprawie umorzenia akcji własnych

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD SA w sprawie umorzenia akcji własnych

Zarząd SFD S.A. („Spółka”, ”Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 24 sierpnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 3 w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia.
1. Na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki podjętej w oparciu o art. 362 §1 pkt 5 oraz pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, zostało nabytych 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) w pełni pokrytych Akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy), stanowiących 7,25% udziału w kapitale zakładowym za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 1.485.000 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Zgodnie z § 2 pkt 5) uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2020 roku, nabyte przez Spółkę akcje zostaną przeznaczone do umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia umorzyć́ w drodze umorzenia dobrowolnego 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) akcji Spółki na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, nabytych przez Spółkę na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2020 roku Umorzenie Akcji odbędzie się̨ poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
3. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.
4. Umorzeniu podlega:
1) 2.289.090 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLSFD0000013,
2) 1.010.910 (jeden milion dziesięć tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLSFD0000013.
5. Obniżenie kapitału zakładowego następuje zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych.