Podjęcie decyzji przez Zarząd Spółki o zarekomendowaniu akcjonariuszom podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w 2021 r. oraz zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki na rynek regulowany GPW

Podjęcie decyzji przez Zarząd Spółki o zarekomendowaniu akcjonariuszom podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w 2021 r. oraz zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki na rynek regulowany GPW

Zarząd spółki pod firmą SFD S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 6 kwietnia 2021 roku podjął Uchwałę nr 01/04/2021 w sprawie rekomendowania akcjonariuszom Spółki podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji, w ramach oferty publicznej realizowanej w trybie subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru. Zarząd zakłada, iż w wyniku oferty publicznej zakładane wpływy brutto Spółki lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowić będą nie mniej niż 1 000 000 euro i mniej niż 2 500 000 euro, i wraz z wpływami, które Spółka lub oferujący zamierza uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1 000 000 euro i będą mniejsze niż 2 500 000 euro.
Rekomendacja jest uzasadniona przeprowadzeniem nowych inwestycji w związku z rozwojem Spółki. Intencją Zarządu jest przeprowadzenie oferty akcji w drugiej połowie 2021 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 02/04/2021 w sprawie rekomendowania akcjonariuszom Spółki podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym. Intencją Zarządu jest przeniesienie notowań akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany GPW w pierwszej połowie 2022 r.
Realizacja zamiaru Zarządu określonego w obydwu uchwałach wymagać będzie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółki w przedmiotowym zakresie.
O poszczególnych etapach związanych z emisją akcji oraz procesem ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki na rynek regulowany, Spółka będzie informowała w odrębnych raportach bieżących.