Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

Zarząd SFD S.A. informuje, iż w dniu 11 stycznia 2013 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Mateusza Dominika Pazdana, Prezesa Zarządu SFD S.A. złożone w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi [Ustawa o obrocie] o nabyciu w dniu 11 stycznia 2013 roku 170.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela SFD S.A. po średniej cenie 0,20 zł za jedną akcję.

Transakcje miały miejsce podczas sesji zwykłej w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.
Wartość dokonanych transakcji przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro.