Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

Zarząd SFD S.A. informuje, iż w dniu 23 maja 2016 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Mateusza Dominika Pazdana, Prezesa Zarządu SFD S.A., złożone w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, który poinformował, że w wyniku realizacji jednostkowego prawa poboru akcji serii F nabył łącznie 758.409 akcji zwykłych na okaziciela serii F po cenie emisyjnej 0,40 zł każda akcja. Zgodnie z treścią zawiadomienia Pan Mateusz Dominik Pazdan powziął informację o rejestracji w dniu 12 maja 2016 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego tym samym nabył 758.409 akcji po cenie 0,40 zł za jedną akcję.