Korekta Raportu Rocznego za 2020 rok

Korekta Raportu Rocznego za 2020 rok

Zarząd SFD S.A. (“Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości korektę raportu rocznego za 2020 rok, opublikowanego dnia 31.05.2021 raportem EBI nr 11/2021.
Emitent wyjaśnia, że w rachunku przepływów pieniężnych wystąpiły błędy w części dotyczącej “korekt razem” oraz w pozycji „Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)”. Błędy powstały przy konwersji danych z pliku XML zatwierdzonego i zbadanego sprawozdania finansowego za rok 2020 do formatu XLS a w konsekwencji do PDF, który opublikowano w raporcie EBI nr 11/2021.
Poniżej wykaz korekt:
Jest:
Korekty razem: -4 200 451,73
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 362 395,41zł
Zmiana stanu rezerw -27 554,18
Zmiana stanu zapasów -11 981 901,99
Zmiana stanu należności -1 568 259,83
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 7 101 992,62
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -132 557,48
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) 7 338 728,39
Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C) 223.665,45
Winno być:
Korekty razem: -4 382 202,79
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 362 395,29
Zmiana stanu rezerw -11 730,03
Zmiana stanu zapasów -12 333 811,18
Zmiana stanu należności -1 216 264,21
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6 953 372,47
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -181 598,84
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) 7 156 977,34
Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C) 41.914,40

Jednocześnie Zarząd SFD S.A. informuje, że korekta nie ma wpływu na pozostałe pozycje sprawozdania finansowego za rok 2020. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych oraz stan gotówki zostały wykazane poprawnie. Korekta nie wpływała również na sprawozdanie finansowe podlegające badaniu przez biegłych rewidentów za rok 2020.

20210908_183837_0000136518_0000134975.pdf