Decyzja Zarządu o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022

Decyzja Zarządu o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022

Zarząd SFD S.A. („Spółka”, ”Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż uchwałą z dnia 07.12.2022 r. Zarząd Spółki postanowił o wypłacie akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2022 r. w wysokości 2.202.245,50 zł (dwa miliony dwieście dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych i 50/100 groszy). Zaliczką będzie objętych 44.044.910 (czterdzieści cztery miliony czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziesięć) akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy, co oznacza że na jedną akcję będzie przypadać 0,05 zł (pięć groszy) brutto.

Zarząd Spółki oświadcza, że kwota 2.202.245,50 zł (dwa miliony dwieście dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych i 50/100 groszy), przeznaczona na wypłatę zaliczki nie przekracza połowy zysku osiągniętego przez Spółkę od końca roku obrotowego 2021, wykazanego w śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 30.09.2022 roku, które na dzień publikacji niniejszego raportu jest w trakcie badania przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Zarząd Spółki informuje, iż uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze Spółki na dzień 28 grudnia 2022 roku (dzień ustalenia prawa do zaliczki) oraz, iż rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpi w dniu 4 stycznia 2023 roku (dzień wypłaty zaliczki).

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 wymaga pozytywnej opinii biegłego rewidenta oraz wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Spółki, o czym Emitent poinformuje w odrębnym komunikacie.