Decyzja Zarządu o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2021

Decyzja Zarządu o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2021

Zarząd SFD S.A. („Spółka”, “Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż uchwałą z dnia 30.11.2021 r. Zarząd Spółki postanowił o wypłacie akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021 r. w wysokości 1.761.796,40 zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 40/100 groszy). Zaliczką będzie objętych 44.044.910 (czterdzieści cztery miliony czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziesięć) akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy, co oznacza że na jedną akcję będzie przypadać 0,04 zł (cztery grosze) brutto.
Zarząd Spółki oświadcza, że kwota 1.761.796,40 zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 40/100 groszy), przeznaczona na wypłatę zaliczki nie przekracza połowy zysku osiągniętego przez Spółkę od końca roku obrotowego 2020, wykazanego w śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 30.09.2021 roku, które na dzień publikacji niniejszego raportu jest w trakcie badania przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
Zarząd Spółki informuje, iż uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze Spółki na dzień 23 grudnia 2021 roku (dzień ustalenia prawa do zaliczki) oraz, iż rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpi w dniu 30 grudnia 2021 roku (dzień wypłaty zaliczki).
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2021 wymaga pozytywnej opinii biegłego rewidenta oraz wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Spółki, o czym Emitent poinformuje w odrębnym komunikacie.