Decyzja Zarządu o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020

Decyzja Zarządu o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020

Zarząd SFD S.A. („Spółka”, ”Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż uchwałą z dnia 3 grudnia 2020 r. Zarząd Spółki postanowił o wypłacie akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 w wysokości 1.687.636,40 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych czterdzieści groszy). Zaliczką będzie objętych 42.190.910 (czterdzieści dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy, co oznacza że na jedną akcję będzie przypadać 0,04 zł (cztery grosze) brutto.

Zarząd Spółki oświadcza, że kwota 1.687.636,40 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych czterdzieści groszy) przeznaczona na wypłatę zaliczki nie przekracza połowy zysku osiągniętego przez Spółkę od końca roku obrotowego 2019, wykazanego w śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 30 września 2020 roku, które na dzień publikacji niniejszego raportu jest w trakcie badania przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Zarząd Spółki informuje, iż uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze Spółki na dzień 24 grudnia 2020 roku (dzień ustalenia prawa do zaliczki) oraz, iż rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpi w dniu 31 grudnia 2020 roku (dzień wypłaty zaliczki).

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2020 wymaga pozytywnej opinii biegłego rewidenta oraz wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Spółki, o czym Emitent poinformuje w odrębnym komunikacie.