Blog

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT

sfd11
Aktualności

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT

Zamawiającym jest SFD S.A. z siedzibą w Opolu.

W dniu 06 kwietnia 2017 r. skierowane zostało Zapytanie ofertowe do wybranych podmiotów w zakresie zakupu dedykowanego systemu informatycznego. Nazwa postępowania: Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwie SFD S.A. w Opolu.

Informacje ogólne:

Szczegółowy opis przedmiotu, zasady oraz wymogi dotyczące kwalifikacji podmiotów uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia określone są w Zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami można otrzymać pobierając treść dokumentu ze strony internetowej http://www.sfdsa.pl lub w siedzibie SFD S.A., w godzinach 9.00 – 16.00 w dniach roboczych poniedziałek – piątek.

Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.
Termin realizacji zamówienia: 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Termin związania ofertą:

60 dni od daty złożenia.

Osoby uprawnione do kontaktu:
Przemysław Kwiatkowski – tel. 886192892

Załączniki: